skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test-Run of the "App-Driven Approach" in Teaching A Mobile Programming Course

Liu, Xing

Proceedings of the Western Canadian Conference on computing education, 02 May 2014, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9781450328999 ; ISBN: 1450328997 ; DOI: 10.1145/2597959.2597974

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Vaulx, C.
  2. Zhang, Xin
  3. Xu, Jun
  4. Wu, Jin-Hong
  5. Zhou, Haiying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...