skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Public Displays xóa Chủ đề: Classified Ads xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction techniques for creating and exchanging content with public displays

Alt, Florian ; Shirazi, Alireza ; Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 27 April 2013, pp.1709-1718

ISBN: 9781450318990 ; ISBN: 1450318991 ; DOI: 10.1145/2470654.2466226

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kubitza, Thomas
  2. Alt, F.
  3. Shirazi, A.S.
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Kubitza, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...