skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifest types, modules, and separate compilation

Leroy, Xavier

Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on principles of programming languages, 01 February 1994, pp.109-122

ISBN: 0897916360 ; ISBN: 9780897916363 ; DOI: 10.1145/174675.176926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphism by name for references and continuations

Leroy, Xavier

Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on principles of programming languages, 01 March 1993, pp.220-231

ISBN: 0897915607 ; ISBN: 9780897915601 ; DOI: 10.1145/158511.158632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leroy, Xavier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...