skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Cơ sở dữ liệu: ACLS Humanities E-Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional history of the American Revolution

Reid, John Phillip

ISBN: 2-99108740 ; ISBN: 0-299108-70-8 ; ISBN: 978-0299108748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The character of justice: rhetoric, law, and politics in the Supreme Court confirmation process

Parry-Giles, Trevor

ISBN: 0-870135-57-0 ; ISBN: 978-0870135576

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reasoning from race: feminism, law, and the civil rights revolution

Mayeri, Serena

ISBN: 6-74047591 ; ISBN: 978-0674047594

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-communist restitution and the rule of law

Kuti, Csongor

ISBN: 9-639776408 ; ISBN: 978-9639776401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested paternity: constructing families in modern France

Fuchs, Rachel Ginnis

ISBN: 0-801888-32-8 ; ISBN: 978-0801888328

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, family, and gender in Islamic law

Tucker, Judith E

ISBN: 5-21830443 ; ISBN: 978-0521830447 ; ISBN: 978-0773565432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Speech acts" and the First Amendment

Haiman, Franklyn Saul

ISBN: 8-09318822 ; ISBN: 978-0809318827

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Man and wife in America: a history

Hartog, Hendrik

ISBN: 0-674002-62-8 ; ISBN: 6-74008111 ; ISBN: 978-0674002-62-3

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our lives before the law: constructing a feminist jurisprudence

Baer, Judith A

ISBN: 6-91019452 ; ISBN: 978-0691019451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise and American law, 1836-1937

Hovenkamp, Herbert

ISBN: 0-674257-48-0 ; ISBN: 978-0674257-48-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murder, courts, and the press: issues in free press/fair trial

Kane, Peter E.

ISBN: 8-09317818 ; ISBN: 978-0809317813

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumping religion: the new Christian right, the free speech clause, and the courts

Brown, Steven Preston

ISBN: 8-17311785 ; ISBN: 978-0817311780

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the house of the law: gender and Islamic law in Ottoman Syria and Palestine

Tucker, Judith E

ISBN: 5-20224744 ; ISBN: 5-20210395 ; ISBN: 978-0520224742 ; ISBN: 978-0520210394

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Federalist

Hamilton, Alexander

ISBN: 978-0674298-00-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lost world of classical legal thought: law and ideology in America, 1886-1937

Wiecek, William M.

ISBN: 1-95118545 ; ISBN: 978-0195118544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of the air and the public interest: First Amendment rights in broadcasting to 1935

Benjamin, Louise Margaret

ISBN: 0-8093-2367-2 ; ISBN: 978-0809323678

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Warren court and American politics

Powe, L. A. Scot

ISBN: 0-674000-95-1 ; ISBN: 978-0674000-95-7

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free speech on trial: communication perspectives on landmark Supreme Court decisions

Parker, Richard A. (Richard Anthony)

ISBN: 081735025X ; ISBN: 978-0817350253

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and new kinship: reproductive technology and the shariah in Lebanon

Clarke, Morgan

ISBN: 1-845454-32-4 ; ISBN: 978-1845454326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American law and the constitutional order: historical perspectives

Friedman, Lawrence M. (Lawrence Meir) ; Scheiber, Harry N

ISBN: 6-74025253 ; ISBN: 978-0674025-25-7

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (4)
 2. 1978đến1989  (4)
 3. 1990đến1997  (5)
 4. 1998đến2002  (9)
 5. Sau 2002  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. German  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tucker, Judith E
 2. Kane, Peter E.
 3. Cushman, Barry
 4. Hamilton, Alexander
 5. Parry-Giles, Trevor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...