skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proposal for the maximum use of recycled concrete sand in masonry mortar design

Fernández-Ledesma, E ; Jiménez, J ; Ayuso, J ; Corinaldesi, V ; Iglesias-Godino, F

Materiales de Construcción, 2016, p.e075

ISSN: 04652746 ; E-ISSN: 19883226 ; DOI: 10.3989/mc.2016.08414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jimenez, Jr
  2. Iglesias-Godino, F.J.
  3. Jiménez, J
  4. Fernandez-Ledesma, E
  5. Corinaldesi, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...