skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Czech xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wales po devoluci: budování výlucného regionu a role Evropské unie v tomto procesu

Mertl, Jirí

Stredoevropske Politicke Studie, Autumn 2012, Vol.14(4), pp.528-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media

Janícko, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2015, Vol.17(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817 ; DOI: 10.5817/CEPSR.2015.1.28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hesitant to Engage: US Intervention in the Balkans from Yugoslav Dissolution to the Kosovo Campaign

Ðorðevic, Vladimir

Stredoevropske Politicke Studie, Spring 2012, Vol.14(2/3), pp.227-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební úcasti v kontextu postkomunismu

Nový, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.25-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komparácia politík voci národnostným mensinám vlád Roberta Fica a Vladimíra Meciara na Slovensku v rokoch 1994 az 1998 a 2006 az 2010

Smetanková, Dasa

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.54-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analýza vývoje vnímání národní identity nemeckou CDU v letech 1990-2009/

Vít, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2014, Vol.16(1), pp.92A,93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michal Nový
  2. Michal Vít
  3. Mertl, Jirí
  4. Janíčko, Michal
  5. Daša Smetanková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...