skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Frisbie, John xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40 Years and Beyond

Frisbie, John

The China Business Review, Jan-Mar 2013, Vol.40(1), pp.11-12

ISSN: 01637169 ; E-ISSN: 15425681

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ten Years of WTO Membership: Gains for China and the US, but More Must Be Done

Frisbie, John

The China Business Review, Oct-Dec 2011, Vol.38(4), pp.21-22

ISSN: 01637169 ; E-ISSN: 15425681

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Beltway: High Frustrations, Low Rhetoric, and a Bad Bill

Frisbie, John

The China Business Review, Nov/Dec 2010, Vol.37(6), p.45

ISSN: 01637169 ; E-ISSN: 15425681

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the Business Community Souring on China?

Frisbie, John

The China Business Review, Mar/Apr 2010, Vol.37(2), p.9

ISSN: 01637169 ; E-ISSN: 15425681

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Balanced Approach to Trade with China

Frisbie, John

The China Business Review, Jan/Feb 2006, Vol.33(1), p.12

ISSN: 01637169 ; E-ISSN: 15425681

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frisbie, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...