skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Structures for Fire Test Information Exchange Using XML

Tobeck, D ; Spearpoint, M ; Fleischmann, C

Fire Technology, Jan 2013, Vol.49(1), pp.135-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00152684 ; E-ISSN: 15728099 ; DOI: 10.1007/s10694-010-0186-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure Informatics Using Higher-Order Statistics and Efficient Data-Mining Protocols

Kalidindi, Surya ; Niezgoda, Stephen ; Salem, Ayman

JOM, Apr 2011, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Materials Data Facility: Data Services to Advance Materials Science Research

Blaiszik, B ; Chard, K ; Pruyne, J ; Ananthakrishnan, R ; Tuecke, S ; Foster, I

JOM, Aug 2016, Vol.68(8), pp.2045-2052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838 ; DOI: 10.1007/s11837-016-2001-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Data Infrastructure: A Case Study of the Citrination Platform to Examine Data Import, Storage, and Access

O'Mara, Jordan ; Meredig, Bryce ; Michel, Kyle

JOM, Aug 2016, Vol.68(8), pp.2031-2034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838 ; DOI: 10.1007/s11837-016-1984-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Algorithm Performance Profiles on the Adaptive Distributed Database Management Problem

Oates, M

BT Technology Journal, Oct 2000, Vol.18(4), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended Enterprise Integration

Gunn, J

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fleischmann, C
  2. Ananthakrishnan, R
  3. Chard, K
  4. Niezgoda, Stephen
  5. Michel, Kyle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...