skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galileo for railway operations: question about the positioning performances analogy with the RAMS requirements allocated to safety applications

Beugin, Julie ; Filip, Ales ; Marais, Juliette ; Berbineau, Marion

European Transport Research Review, May 2010, pp.93-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18670717 ; E-ISSN: 18668887 ; DOI: 10.1007/s12544-010-0032-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribution of Artificial Intelligence to Risk Assessment of Railway Accidents

Hadj-Mabrouk, Habib

Urban Rail Transit, 2019, Vol.5(2), pp.104-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2199-6687 ; E-ISSN: 2199-6679 ; DOI: 10.1007/s40864-019-0102-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadj-Mabrouk, H.
  2. Bernibeau, M
  3. Filip, Ales
  4. Berbineau, Marion
  5. Marais, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...