skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Air Pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Predieri, Giovanni xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of nanocrystalline TiO2 with application as photoactive coating on stones

Bergamonti, Laura ; Alfieri, Ilaria ; Franzò, Marco ; Lorenzi, Andrea ; Montenero, Angelo ; Predieri, Giovanni ; Raganato, Marina ; Calia, Angela ; Lazzarini, Laura ; Bersani, Danilo ; Lottici, Pier Paolo

Environmental science and pollution research international, December 2014, Vol.21(23), pp.13264-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 24057959 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-013-2136-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lorenzi, Andrea
 2. Bergamonti, Laura
 3. Lottici, Pier
 4. Bernardi, Elena
 5. Franzo, Marco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...