skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muscovite 40Ar/39Ar Age and H-O-S Isotopes of the Shimensi Tungsten Deposit (Northern Jiangxi Province, South China) and Their Metallogenic Implications

Wen-Feng, Wei ; Yan, Bing ; Shen, Neng-Ping ; Liu, Lei ; Zhang, Yong

Minerals, 2017, p.162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2075163X ; DOI: 10.3390/min7090162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bing Yan
  2. Wei, Wen-Feng
  3. Wen-Feng, Wei
  4. Xiang, Xin-Kui
  5. Zhang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...