skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pocta Juanu Linzovi

Hermet, Guy

Sociologicky Casopis, 2013, Vol.49(5), pp.829-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach

Andriuskevicius, Karolis

Trendy Ekonomiky a Managementu, 2017, Vol.11(29), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18028527 ; E-ISSN: 23366508 ; DOI: 10.13164/trends.2017.29.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Transformation in Slovenia: From a Model Example to the Default Edge

Zídek, Libor

Review of Economic Perspectives, 2016, Vol.16(3), pp.159-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.1515/revecp-2016-0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 az 2012

Fónadová, Laura ; Katrnák, Tomás

Sociologicky Casopis, 2016, Vol.52(2), pp.157-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288 ; E-ISSN: 2336128X ; DOI: 10.13060/00380288.2016.52.2.245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Decision-Making Styles and Local Brand Biasness: Exploration in the Czech Republic

Wanninayake, W

Journal of Competitiveness, Mar 2014, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804171X ; DOI: 10.7441/joc.2014.01.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Ethnocentrism and Attitudes Towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic

Wanninayake, W ; Chovancová, Miloslava

Journal of Competitiveness, Jun 2012, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804171X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State or Private Ownership? A Survey of Empirical Studies

Tichá, Michaela

Review of Economic Perspectives, 2012, Vol.12(2), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.2478/v10135-012-0006-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Crisis and Growth in Vote Share for Extreme Left and Extreme Right Parties

Dolezalová, Jitka

Review of Economic Perspectives, 2015, Vol.15(3), pp.269-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.1515/revecp-2015-0020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vek jako zdroj sociální identity*/Age as a Source of Social Identity

Trusinová, Romana

Sociologicky Casopis, 2012, Vol.48(1), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Souzití v mestské ctvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libusi

Sýkora, Ludek ; Fiedlerová, Klára ; Freidingerová, Tereza ; Svobodová, Andrea ; Cermáková, Dita

Sociologicky Casopis, 2016, Vol.52(4), pp.475-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288 ; E-ISSN: 2336128X ; DOI: 10.13060/00380288.2016.52.4.269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2013  (3)
  2. 2013đến2013  (1)
  3. 2014đến2014  (1)
  4. 2015đến2016  (4)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...