skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capturing data quality requirements for web applications by means of DQ_WebRE

Guerra-García, César ; Caballero, Ismael ; Piattini, Mario

Information Systems Frontiers, 2013, Vol.15(3), pp.433-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-012-9401-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Requirements Elicitation: A Process-Centred Approach

Konaté, Jacqueline ; Sahraoui, Abd-El-Kader ; Kolfschoten, Gwendolyn L; Sahraoui, Abd-El-Kader (Editor)

Group Decision and Negotiation, July 2014, Vol.23(4), pp.847-877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-2644 ; E-ISSN: 1572-9907 ; DOI: 10.1007/s10726-013-9350-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering and Semantic Web*

Babenko, L

Cybernetics and Systems Analysis, Jan 2016, Vol.52(1), pp.139-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10600396 ; E-ISSN: 15738337 ; DOI: 10.1007/s10559-016-9808-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for incorporating quality-based cost–benefit analysis in data warehouse design

Rao, Lila ; Osei-Bryson, Kweku-Muata

Information Systems Frontiers, 2008, Vol.10(3), pp.361-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-008-9077-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...