skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarigil, Zeki xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bargaining in institutionalized settings: The case of Turkish reforms

Sarigil, Zeki

European Journal of International Relations, September 2010, Vol.16(3), pp.463-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-0661 ; E-ISSN: 1460-3713 ; DOI: 10.1177/1354066109344009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarigil, Zeki
  2. Sarigil, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...