skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 2009, Vol.35, p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-070308-115916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transborder Membership Politics in Germany and Korea

Brubaker, Rogers ; Kim, Jaeeun

European Journal of Sociology, 2011, Vol.52(1), pp.21-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975611000026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and nationalist violence

Brubaker, Rogers ; Laitin, David

Annual Review of Sociology, 1998, Vol.24, pp.423-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective identities and nationalism -- The End of the Soviet Empire by Helene Carrere d'Encausse and translated by Franklin Philip / The Post-Soviet Nations: Perspectives on the Demise of the USSR edited by Alexander J. Motyl

Brubaker, Rogers

Contemporary Sociology, Vol.22(4), p.514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Hobsbawm, E

The American Journal of Sociology, Vol.105(3), pp.844-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Legvold, Robert

Foreign Affairs, Vol.76(2), pp.190-191

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Book Review)

Safran, William

The American Political Science Review, 1 June 1999, Vol.93(2), pp.476-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/2585452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Book Review)

Bracewell, W.

Europe-Asia Studies, 1 November 1997, Vol.49(7), pp.1347-1348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Zubrzycki, Geneviève

Contemporary Sociology, Vol.36(6), pp.563-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity Without Groups

Kissane, Bill

Ethics & International Affairs, 2005, Vol.19(1), pp.126-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08926794

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

Archives Européennes de Sociologie, Aug 2002, Vol.43(2), pp.163-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583 ; DOI: 10.1017/S0003975602001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1848 in 1998: The politics of commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia

Brubaker, Rogers ; Feischmidt, Margit

Comparative Studies in Society and History, Oct 2002, Vol.44(4), pp.700-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104175 ; E-ISSN: 14752999 ; DOI: 10.1017/S0010417502000336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town (Book Review)

Staniewicz, Teresa

American Journal of Sociology, July 2010, Vol.116(1), pp.325-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/655673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (2)
 3. 1998đến1998  (1)
 4. 1999đến2002  (4)
 5. Sau 2002  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Brubaker, R
 3. Kim, Jaeeun
 4. Hobsbawm, E
 5. Robert Legvold

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...