skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositional schedulability analysis of real-time actor-based systems

Jaghoori, Mohammad ; Boer, Frank ; Longuet, Delphine ; Chothia, Tom ; Sirjani, Marjan

Acta Informatica, 2017, Vol.54(4), pp.343-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5903 ; E-ISSN: 1432-0525 ; DOI: 10.1007/s00236-015-0254-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generic Bio-Economic Farm Model for Environmental and Economic Assessment of Agricultural Systems

Janssen, Sander ; Louhichi, Kamel ; Kanellopoulos, Argyris ; Zander, Peter ; Flichman, Guillermo ; Hengsdijk, Huib ; Meuter, Eelco ; Andersen, Erling ; Belhouchette, Hatem ; Blanco, Maria ; Borkowski, Nina ; Heckelei, Thomas ; Hecker, Martin ; Li, Hongtao ; Oude Lansink, Alfons ; Stokstad, Grete ; Thorne, Peter ; van Keulen, Herman ; van Ittersum, Martin

Environmental Management, Dec 2010, Vol.46(6), pp.862-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s00267-010-9588-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Pore‐Scale Model of Drainage in Granular Porous Media: The Pore‐Unit Assembly Method

Sweijen, Thomas ; Hassanizadeh, S. Majid ; Chareyre, Bruno ; Zhuang, Luwen

Water Resources Research, 2018, Vol.54(6), p.4193-4213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1397 ; E-ISSN: 1944-7973 ; DOI: 10.1029/2017WR021769 ; PMCID: 6099531 ; PMID: 30147157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Hongtao
  2. Heckelei, Thomas
  3. Oude Lansink, Alfons
  4. Hengsdijk, Huib
  5. Blanco, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...