skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Terra dei Fuochi" ed economia dell'agroalimentare campano: credibilità dello Stato e delle Istituzioni nel confronto con l'opinione pubblica

Capitanio, Fabian ; Cerciello, Luigi ; Adinolfi, Felice

Economia e Diritto Agroalimentare, 2014, Vol.19(1), pp.157-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18260373 ; E-ISSN: 19709498

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL "PRODUCT PLACEMENT" IN ITALIA: UN'ANALISI COMPARATIVA TRA I DIVERSI CONTESTI DI INTRATTENIMENTO

Nelli, Roberto

Communicative Business, 2008, Issue 1, pp.74-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2035973X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Capitanio, Fabian
  2. Adinolfi, Felice
  3. Nelli, Roberto
  4. Cerciello, Luigi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...