skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial dynamics and properties of aerobic granules developed in a laboratory-scale sequencing batch reactor with an intermediate filamentous bulking stage

Aqeel, H. ; Basuvaraj, M. ; Hall, M. ; Neufeld, J. ; Liss, S.

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(1), pp.447-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-015-6981-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada: a research synthesis

Shaffer, H J ; Hall, M N ; Vander Bilt, J

American journal of public health, September 1999, Vol.89(9), pp.1369-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; PMID: 10474555 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hall, M
  2. Hall, Matthew N.
  3. Aqeel, H
  4. Vander Bilt, J
  5. Shaffer, Howard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...