skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism for the Masses: Popular Support for Nationalism in Russia's Ethnic Republics

Gorenburg, Dmitry

Europe-Asia Studies, 01 January 2001, Vol.53(1), pp.73-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668130124664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Interethnic Marriage in the Soviet Union

Gorenburg, Dmitry

Post-Soviet Affairs, 01 January 2006, Vol.22(2), pp.145-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-586X ; E-ISSN: 1938-2855 ; DOI: 10.2747/1060-586X.22.2.145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Separatism in Russia: Ethnic Mobilisation or Power Grab?

Gorenburg, Dmitry

Europe-Asia Studies, 01 March 1999, Vol.51(2), pp.245-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668139999029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russia Balance Sheet

Gorenburg, Dmitry

Political Science Quarterly, Vol.125(2), pp.346-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tenacity of Ethnicity: A Siberian Saga in Global Perspective

Gorenburg, Dmitry

Europe - Asia Studies, Vol.52(7), pp.1377-1378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorenburg, Dmitry
  2. Gorenburg, D.
  3. Dmitry Gorenburg
  4. Aslund, Anders
  5. Balzer, Marjorie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...