skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital catchment observatories: A platform for engagement and knowledge exchange between catchment scientists, policy makers, and local communities

Mackay, E. B. ; Wilkinson, M. E. ; Macleod, C. J. A. ; Beven, K. ; Percy, B. J. ; Macklin, M. G. ; Quinn, P. F. ; Stutter, M. ; Haygarth, P. M.

Water Resources Research, June 2015, Vol.51(6), pp.4815-4822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1397 ; E-ISSN: 1944-7973 ; DOI: 10.1002/2014WR016824

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual observatory

Lais, Sami

Computerworld, Jul 30, 2001, Vol.35(31), p.47

ISSN: 00104841

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...