skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Today xóa ABI/INFORM Complete xóa ABI/INFORM Global xóa Tác giả/ người sáng tác: Arnold, Stephen E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RockMelt: research degrading to 'desearch'.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Feb, 2011, Vol.28(2), p.26(1)

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arnold, Stephen
  2. Arnold, Stephen E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...