skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulling Toward or Pulling Away: Deliberation, Disagreement, and Opinion Extremity in Political Participation

Wojcieszak, Magdalena

Social Science Quarterly, Mar 2011, p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Strong Attitudes and Group Deliberation: Relationships, Structure, Changes, and Effects

Wojcieszak, Magdalena E.

Political Psychology, April 2012, Vol.33(2), pp.225-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2012.00872.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Divide or Intensifying the Conflict? How Disagreement Affects Strong Predilections about Sexual Minorities

Wojcieszak, Magdalena ; Price, Vincent

Political Psychology, June 2010, Vol.31(3), pp.315-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2009.00753.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

False Consensus Goes Online

Wojcieszak, Magdalena

Public Opinion Quarterly, 2008, Vol. 72(4), pp.781-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-362X ; E-ISSN: 1537-5331 ; DOI: 10.1093/poq/nfn056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wojcieszak, Magdalena
  2. Wojcieszak, M
  3. Wojcieszak, Magdalena E.
  4. Price, Vincent
  5. Wojcieszak, M.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...