skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VLQoE: Video QoE instrumentation on the smartphone

Ickin, Selim ; Fiedler, Markus ; Wac, Katarzyna ; Arlos, Patrik ; Temiz, Canberk ; Mkocha, Khadija; Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för kommunikationssystem

Multimedia tools and applications, 2015, Vol. 74(2), pp. 381-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1919-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Telecommunications Systems, 2008, Vol. 37(1-3), pp. 49-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SkePU 2: Flexible and Type-Safe Skeleton Programming for Heterogeneous Parallel Systems

Ernstsson, August ; Li, Lu ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2018, Vol.46(1), pp.62-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-017-0490-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On personalized cloud service provisioning for mobile users using adaptive and context-aware service composition

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Quan ; Maheswaran, Muthucumaru

Computing, 2019, Vol.101(4), pp.291-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: 10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the precision of third person perspective augmented reality for target designation tasks

Liu, Fei ; Seipel, Stefan

Multimedia Tools and Applications, Jul 2017, Vol.76(14), pp.15279-15296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-3817-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gameful Experience Questionnaire (GAMEFULQUEST): an instrument for measuring the perceived gamefulness of system use

Högberg, Johan ; Hamari, Juho ; Wästlund, Erik

User Modeling and User-Adapted Interaction, 2019, Vol.29(3), pp.619-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-1868 ; E-ISSN: 1573-1391 ; DOI: 10.1007/s11257-019-09223-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communications—an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, 2012, Vol.38(2), pp.299-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS

Xu, Cheng ; Källström, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindström, John ; Håkansson, Lars ; Larsson, Jonas

Journal of Intelligent Information Systems, Jun 2017, Vol.48(3), pp.553-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09259902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikoaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, Jan 2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Containers and Skeleton Programming for GPU-Based Systems

Dastgeer, Usman ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2016, Vol.44(3), pp.506-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-015-0357-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kessler, Christoph
 2. Leifler, Ola
 3. Ernstsson, August
 4. Liu, Fei
 5. Barkowsky, Marcus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...