skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661

Yin, Ruijie ; Zhai, Qixiao ; Yu, Leilei ; Xiao, Yue ; Wang, Gang ; Yu, Ruipeng ; Tian, Fengwei ; Chen, Wei

European Food Research and Technology, 2016, Vol.242(10), pp.1621-1629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-2377 ; E-ISSN: 1438-2385 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2661-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of style and origin on mineral composition of beers retailing in the UK

Rodrigo, S ; Young, S ; Talaverano, M ; Broadley, M

European Food Research and Technology = Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, Jun 2017, Vol.243(6), pp.931-939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14382377 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2805-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization and classification of commercial thyme honeys produced in specific Mediterranean countries according to geographical origin, using physicochemical parameter values and mineral content in combination with chemometrics

Karabagias, Ioannis ; Louppis, Artemis ; Karabournioti, Sofia ; Kontakos, Stavros ; Papastephanou, Chara ; Kontominas, Michael

European Food Research and Technology = Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, May 2017, Vol.243(5), pp.889-900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14382377 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2803-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Talaverano, Mi
  2. Xiao, Yue
  3. Rodrigo, S
  4. Yu, Leilei
  5. Zhai, Qixiao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...