skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản History & Archaeology xóa Tất cả các phiên bản International Relations; International Relations xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing the Angles: Russian Diplomacy Before and During the War in Iraq

Katz, Mark N.

Middle East Policy, September 2003, Vol.10(3), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00116

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKEY'S MEDIATION: CRITICAL REFLECTIONS FROM THE FIELD

Davutoglu, Ahmet

Middle East Policy, Spring 2013, Vol.20(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/mepo.12005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMERICA AND THE REGIONAL POWERS IN A TRANSFORMING MIDDLE EAST

Gause, F ; Lustick, Ian

Middle East Policy, Summer 2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davutoglu, A
  2. Gause, F
  3. Davutoǧlu, A.
  4. Lustick, Ian
  5. Lustick, Ian S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...