skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Airlines xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milestones in the application of analytical pricing and revenue management

Cross, Robert G; Higbie, Jon A ; Cross, Zachary N

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(1), pp. 8-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How should revenue management feel about frequent flyer programs?

Brunger, William G

Journal of revenue and pricing management, 2013, Vol.12(1), pp. 1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating cancel and rebook behavior in revenue management optimization

Gorin, Thomas ; Walczak, Darius ; Bartke, Philipp ; Friedemann, Martin;; Gorin, Thomas ; Walczak, Darius ; Bartke, Philipp ; Friedemann, Martin

Journal of revenue and pricing management, 2012, Vol.11(6), pp. 645-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential pricing at domestic and international airline gateway hubs

Kahn, Brenda; Kahn, Philip

Journal of revenue and pricing management, 2012, Vol.11(1), pp. 81-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for airline seat control considering revenue uncertainty and risk

Huang, Kuancheng; Chang, Ko - Chen

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(2), pp. 161-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of airline revenue management

Dunleavy, Hugh; Phillips, Glen

Journal of revenue and pricing management, 2009, Vol.8(4), pp. 388-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorin, T.
  2. Phillips, Glen
  3. Kahn, Philip
  4. Walczak, Darius
  5. Gorin, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...