skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: Journal of economic integration xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are BRICS Markets Equally Exposed to Trump’s Agenda?

Bouoiyour, Jamal ; Selmi, Refk

Journal of Economic Integration, Jun 2018, Vol.33(2), pp.1203-1233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; E-ISSN: 19765525 ; DOI: 10.11130/jei.2018.33.2.1203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Exports and Non-Tariff Measures: Testing for Heterogeneous Effects at the Product Level

Timini, Jacopo ; Conesa, Marina

Journal of Economic Integration, Jun 2019, Vol.34(2), pp.327-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; E-ISSN: 19765525 ; DOI: 10.11130/jei.2019.34.2.327

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Building through Regional Integration Agreements : The EU and the ASEAN Way

Orcalli, Gabriele

Journal of Economic Integration, Mar 2017, Vol.32(1), pp.160-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2017.32.1.160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, Mar 2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2015.30.1.29

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...