skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muscovite 40Ar/39Ar Age and H-O-S Isotopes of the Shimensi Tungsten Deposit (Northern Jiangxi Province, South China) and Their Metallogenic Implications

Wen-Feng, Wei ; Yan, Bing ; Shen, Neng-Ping ; Liu, Lei ; Zhang, Yong

Minerals, 2017, p.162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2075163X ; DOI: 10.3390/min7090162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bing Yan
  2. Wei, Wen-Feng
  3. Wen-Feng, Wei
  4. Xiang, Xin-Kui
  5. Zhang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...