skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Economics xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach

Andriuskevicius, Karolis

Trendy Ekonomiky a Managementu, 2017, Vol.11(29), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18028527 ; E-ISSN: 23366508 ; DOI: 10.13164/trends.2017.29.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Transformation in Slovenia: From a Model Example to the Default Edge

Zídek, Libor

Review of Economic Perspectives, 2016, Vol.16(3), pp.159-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.1515/revecp-2016-0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State or Private Ownership? A Survey of Empirical Studies

Tichá, Michaela

Review of Economic Perspectives, 2012, Vol.12(2), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.2478/v10135-012-0006-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Crisis and Growth in Vote Share for Extreme Left and Extreme Right Parties

Dolezalová, Jitka

Review of Economic Perspectives, 2015, Vol.15(3), pp.269-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.1515/revecp-2015-0020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Doležalová, Jitka
  2. Dolezalová, Jitka
  3. Andriuskevicius, Karolis
  4. Žídek Libor
  5. Žídek, Libormmnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...