skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Năm xuất bản: Trước1971 xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Werner Sombart and the Uses of Transcendentalism

Rogin, Leo

The American Economic Review, 1 September 1941, Vol.31(3), pp.493-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion

Robbins, James J.

The American Economic Review, 1 May 1945, Vol.35(2), pp.226-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What the Study of China Can Do for Social Science

Skinner, G. William

The Journal of Asian Studies, 1 August 1964, Vol.23(4), pp.517-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2050232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Social Science Can Do for Chinese Studies

Freedman, Maurice

The Journal of Asian Studies, 1 August 1964, Vol.23(4), pp.523-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2050233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Economic Thought in the International Encyclopedia of the Social Sciences

Letiche, J. M.

Journal of Economic Literature, 1 June 1969, Vol.7(2), pp.406-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herbert Spencer in Early Meiji Japan

Nagai, Michio

The Far Eastern Quarterly, 1 November 1954, Vol.14(1), pp.55-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; DOI: 10.2307/2942228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...