skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GLOBALIZATION AND ETHNOCENTRISM

Dumitru Zaiț

Cross - Cultural Management Journal, 2001, Vol.III(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22860452

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A regionális tudomány Közép-Európában. Gondolatok A Kárpát-medence régiói sorozat jubileumán

Gyula, Horváth

Közgazdász Fórum, Apr 2013, Vol.16(111), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15821986

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BETWEEN STANDARDIZATION AND ADAPTATION TO CULTURAL SPECIFICITY

Dumitru Zaiț

Cross - Cultural Management Journal, 2003, Vol.V(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22860452

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dumitru Zaiț
  2. Gyula, Horváth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...