skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Biological Evolution xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative replication and the evolution of complexity

Hodgson, Geoffrey ; Knudsen, Thorbjørn

Journal of Economic Behavior & Organization, Jul 2010, p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01672681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2010.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestication experiments reveal developmental link between friendliness and cognition

Hare, Brian

Journal of Bioeconomics, 2018, pp.159-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13876996 ; E-ISSN: 15736989 ; DOI: 10.1007/s10818-017-9264-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On mutations in the branching model for multitype populations

Chaumont, Loïc

Advances in Applied Probability, Jun 2018, pp.543-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018678 ; E-ISSN: 14756064 ; DOI: 10.1017/apr.2018.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landscape genomics analysis of Achyranthes bidentata reveal adaptive genetic variations are driven by environmental variations relating to ecological habit

Yang, Jie ; Li, Yong

Population Ecology, Oct 2017, pp.355-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14383896 ; E-ISSN: 1438390X ; DOI: 10.1007/s10144-017-0599-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size and Topology Optimization of Trusses Using Hybrid Genetic-Particle Swarm Algorithms

Maheri, Mahmoud ; Askarian, M ; Shojaee, S

Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, Sep 2016, Vol.40(3), pp.179-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22286160 ; DOI: 10.1007/s40996-016-0023-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population Genomics Reveals Genetic Divergence and Adaptive Differentiation of Chinese Sea Bass (Lateolabrax maculatus)

Zhao, Yunfeng ; Peng, Wenzhu ; Guo, Huayang ; Chen, Baohua ; Zhou, Zhixiong ; Xu, Jian ; Zhang, Dianchang ; Xu, Peng

Marine Biotechnology, Feb 2018, pp.45-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14362228 ; E-ISSN: 14362236 ; DOI: 10.1007/s10126-017-9786-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Evolution Patterns in the Pacific Oyster Crassostrea gigas

Song, Kai ; Wen, Shiyong ; Zhang, Guofan

Marine Biotechnology, Oct 2019, pp.614-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14362228 ; E-ISSN: 14362236 ; DOI: 10.1007/s10126-019-09906-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiny Plants That Once Ruled the Seas

Martin, Ronald ; Quigg, Antonietta

Scientific American, Jun 2013, p.40

ISSN: 00368733 ; E-ISSN: 19467087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Primate Color Vision

Jacobs, Gerald ; Nathans, Jeremy

Scientific American, Apr 2009, p.56

ISSN: 00368733 ; E-ISSN: 19467087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2012  (1)
 3. 2013đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Dianchang
 2. Martin, Ronald
 3. Zhang, Guofan
 4. Li, Yong
 5. Askarian, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...