skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication

Grbac, Tihana Galinac ; Runeson, Per ; Huljenić, Darko

Software Quality Journal, 12/2016, Vol.24(4), pp.967-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11219-015-9273-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Feb 2016, p.204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

3
Guest editorial: special section on regression testing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest editorial: special section on regression testing

Yoo, Shin ; Runeson, Per

Software Quality Journal, 12/2014, Vol.22(4), pp.699-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11219-014-9255-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridges and barriers to hardware-dependent software ecosystem participation – A case study

Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per ; Lantz, Matilda ; Weijden, Oskar

Information and Software Technology, November 2014, Vol.56(11), pp.1493-1507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.05.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reliability of mapping studies in software engineering

Wohlin, Claes ; Runeson, Per ; Da Mota Silveira Neto, Paulo ; Engström, Emelie ; Machado, Ivan ; de Almeida, Eduardo

The Journal of Systems and Software, Oct 2013, p.2594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test overlay in an emerging software product line - An industrial case study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Mar 2013, p.581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Second Replicated Quantitative Analysis of Fault Distributions in Complex Software Systems

Galinac Grbac, Tihana ; Runeson, Per ; Huljenic, Darko

IEEE Transactions on Software Engineering, 2013, Vol.39(4), pp.462-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2012.46

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments

Kitchenham, Barbara ; Sjøberg, Dag ; Dybå, Tore ; Pfahl, Dietmar ; Brereton, Pearl ; Budgen, David ; Höst, Martin ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Aug 2012, p.804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software product line testing - A systematic mapping study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Jan 2011, p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic review on regression test selection techniques

Engström, Emelie ; Runeson, Per ; Skoglund, Mats

Information and Software Technology, Jan 2010, p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

11
A Replicated Quantitative Analysis of Fault Distributions in Complex Software Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Replicated Quantitative Analysis of Fault Distributions in Complex Software Systems

Andersson, Carina ; Runeson, Per

IEEE Transactions on Software Engineering, 5/2007, Vol.33(5), pp.273-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; E-ISSN: 1939-3520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2007.1005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A Framework for Design Tradeoffs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework for Design Tradeoffs

Andrews, Anneliese ; Mancebo, Ed ; Runeson, Per ; France, Robert

Software Quality Journal, 12/2005, Vol.13(4), pp.377-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11219-005-4252-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying sampling to improve software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Hakan ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems and Software, Oct 2004, pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capture-recapture in software inspections after 10 years research--theory, evaluation and application

Petersson, Hakan ; Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems and Software, Jul 2004, pp.249-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient evaluation of multifactor dependent system performance using fractional factorial design

Berling, Tomas ; Runeson, Per

IEEE Transactions on Software Engineering, Sep 2003, pp.769-781 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2003.1232283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expirimental comparison of usage-based and checklist-based reading

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

IEEE Transactions on Software Engineering, Aug 2003, pp.687-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2003.1223644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confidence intervals for capture-recapture estimations in software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Hakan ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Sep 1, 2002, pp.683-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage-based reading - An experiment to guide reviewers with use cases

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Regnell, Bjorn

Information and Software Technology, Dec 23, 2001, Vol.43(45), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust estimations of fault content with capture-recapture and detection profile estimators

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

The Journal of Systems and Software, Jun 1, 2000, pp.139-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards integration of use case modelling and usage-based testing

Regnell, Björn ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2000, Vol.50(2), pp.117-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(99)00084-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2002  (2)
 3. 2003đến2004  (4)
 4. 2005đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Runeson, Per
 2. Runeson, P.
 3. Wohlin, Claes
 4. Thelin, Thomas
 5. Engström, Emelie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...