skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developments in Processing by Severe Plastic Deformation at the 3rd Pan American Materials Congress

Figueiredo, Roberto ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

JOM, 2017, Vol.69(10), pp.2022-2023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-017-2500-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk Nanostructured Metals for Innovative Applications

Valiev, Ruslan ; Sabirov, Ilchat ; Zhilyaev, Alexander ; Langdon, Terence

JOM, 2012, Vol.64(10), pp.1134-1142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-012-0427-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing Bulk Ultrafine-Grained Materials by Severe Plastic Deformation: Ten Years Later.(Report)(Author abstract)

Valiev, Ruslan Z. ; Estrin, Yuri ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G. ; Zehetbauer, Michael J. ; Zhu, Yuntian

JOM: Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 2016, Vol.68(4), p.1216(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; DOI: 10.1007/s11837-016-1820-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fundamentals of nanostructured materials processed by severe plastic deformation

Zhu, Yuntian ; Langdon, Terence

JOM, 2004, Vol.56(10), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-004-0294-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The creep behavior of discontinuously reinforced metal-matrix composites

Huang, Yi ; Langdon, Terence

JOM, 2003, Vol.55(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-003-0187-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using intense plastic straining for high-strain-rate superplasticity

Langdon, Terence ; Furukawa, Minoru ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru

JOM, 1998, Vol.50(6), pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-998-0126-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing bulk ultrafine-grained materials by severe plastic deformation.(Author abstract)(Report)

Valiev, Ruslan Z. ; Estrin, Yuri ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G. ; Zechetbauer, Michael J. ; Zhu, Yuntian T.

JOM, April, 2006, Vol.58(4), p.33(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using equal-channel angular pressing for refining grain size

Langdon, Terence ; Furukawa, Minoru ; Nemoto, Minoru ; Horita, Zenji

JOM, 2000, Vol.52(4), pp.30-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-000-0128-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langdon, Terence G.
  2. Langdon, Terence
  3. Langdon, T.G
  4. Horita, Zenji
  5. Horita, Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...