skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Counter-Revolutionary Stance toward the Arab Spring

Baev, Pavel

Insight Turkey, 2011, Vol.13(3), pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of China–Russia presidential pseudo†alliance

Baev, Pavel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Restless Frontier: The Chechnya Factor in Post-Soviet Russia

Baev, Pavel K.

Political Science Quarterly, 2005, Vol.120(2), pp.335-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Russian Army in a Time of Troubles
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russian Army in a Time of Troubles

Swartz, Laura V. ; Baev, Pavel K.

Political Science Quarterly, 22/1997, Vol.112(2), p.331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2657962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, Pavel K.
  3. Lieven, Anatol
  4. Laura V. Swartz
  5. Malashenko, Aleksei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...