skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just-in-time replenishment decisions for assembly manufacturing with investor-supplied finance

Betts, J ; Johnston, R B

Journal of the Operational Research Society, 01 July 2001, Vol.52(7), pp.750-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-5682 ; E-ISSN: 1476-9360 ; DOI: 10.1057/palgrave.jors.2601149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component substitution in assemble-to-order manufacturing

Hale, William; Shulman, Yechiel (advisor) ; Taaffe, Michael R. (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Johnston, R.B.
  2. J Betts
  3. R. B. Johnston
  4. Shulman, Yechiel
  5. Johnston, Rb

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...