skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa ABI/INFORM Complete xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the Academy of Marketing Science xóa Chủ đề: Telecommunications Systems & Internet Communications xóa Tác giả/ người sáng tác: Nysveen, H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, Summer 2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. Sage Publications (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...