skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Al-Zn-Mg-Cu Alloy xóa Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy

Chen, Han-Bin ; Yang, Bin

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2009, Vol.16(6), pp.672-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1016/S1674-4799(10)60011-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming

LI, Li ; Zhou, Tie-Tao ; LI, Huan-Xi ; Chen, Chang-Qi ; Xiong, Bai-Qing ; Shi, Li-Kai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(3), pp.532-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60093-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of minor Sc and Zr addition on microstructures and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloys

Zou, Liang ; Pan, Qing-Lin ; He, Yun-Bin ; Wang, Chang-Zhen ; Liang, Wen-Jie

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2007, Vol.17(2), pp.340-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(07)60095-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of eutectic structures in Al-Zn-Mg-Cu alloys during heat treatment

Fan, Xi-Gang ; Jiang, Da-Ming ; Meng, Qing-Chang ; Zhang, Bao-You ; Wang, Tao

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(3), pp.577-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60101-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retrogression and re-aging treatment of Al-9.99%Zn-1.72%Cu-2.5%Mg-0.13%Zr aluminum alloy

Feng, Chun ; Liu, Zhi-Yi ; Ning, Ai-Lin ; Liu, Yan-Bin ; Zeng, Su-Min

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(5), pp.1163-1170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60395-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. He, Yun-Bin
  2. Ning, Ai-Lin
  3. Xiong, Bai-Qing
  4. 王昌臻
  5. Feng, Chun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...