skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy during heat treatment

Liang, Min-Jie ; Liao, Hai-Hong ; Ding, Wen-Jiang ; Peng, Li-Ming ; Fu, Peng-Huai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2327-2333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61467-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure, mechanical properties and in vitro degradation behavior of as-extruded Mg-2.7Nd-0.2Zn-0.4Zr alloy

Zhang, Xiao-Bo ; Xue, Ya-Jun ; Wang, Zhang-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2343-2350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61469-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile strength of NiCoCrAl alloy sheet fabricated by EB-PVD

Shi, Guo-Dong ; Wang, Zhi ; Wang, Yi-Shou ; Wu, Zhan-Jun ; Liang, Jun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2395-2401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61476-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...