skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems engineering research

Sahraoui, Abd-El-Kader ; Buede, Dennis ; Sage, Andrew

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2008, Vol.17(3), pp.319-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-008-5083-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Priority-Based Negotiations Approach for Handling Inconsistencies in Multi-Perspective Software Requirements

MU, Kedian ; JIN, Zhi ; ZOWGHI, Didar

Journal of Systems Science and Complexity, 2008, Vol.21(4), pp.574-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-6124 ; E-ISSN: 1559-7067 ; DOI: 10.1007/s11424-008-9136-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sage, Andrew P
  2. ZOWGHI
  3. Lai, K. K.
  4. SAHRAOUI
  5. Buede, Dennis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...