skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minutes of Proceedings 12 November 2013 Vol. 3, No. 46 Session 4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minutes of Proceedings 12 November 2013 Vol. 3, No. 46 Session 4

ISBN: 9781783921218

Toàn văn sẵn có

2
Minutes of Proceedings 18 March 2010 Vol. 3, No. 62 Session 3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minutes of Proceedings 18 March 2010 Vol. 3, No. 62 Session 3

ISBN: 9781406162301

Toàn văn sẵn có

3
西藏教育信息化进程研究 - Researching on the Proceeding of Education Informatization in Tibet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

西藏教育信息化进程研究 - Researching on the Proceeding of Education Informatization in Tibet

江卫华 ; 胥建 ; 苏肖萌 ; 李瑞富 ; 安昳 ; JIANG Wei-hua XU Jian SU Xiao-meng LI Rui-fu AN Yi

现代教育技术 - Modern Educational Technology, 2012, Vol.22(11), pp.54-58

ISSN: 1009-8097

Toàn văn sẵn có

4
宪法创设与行政诉讼——基于行政诉讼的建构理性 - Constitutional Establishment and Administrative Proceedings --In view of the constructivist rationalism of administrative proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

宪法创设与行政诉讼——基于行政诉讼的建构理性 - Constitutional Establishment and Administrative Proceedings --In view of the constructivist rationalism of administrative proceedings

唐忠民 ; 方颉琳 ; TANG Zhong-min,FANG Jie-lin

河北法学 - Hebei Law Science, 2013, Vol.31(08), pp.20-28

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

5
我国院校研究数据系统建设现状及发展建议 - The Current Situation of Data System Construction in China's Institution Research and Development Suggestions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国院校研究数据系统建设现状及发展建议 - The Current Situation of Data System Construction in China's Institution Research and Development Suggestions

陈敏 ; 李守芳 ; CHEN Min, LI Shou-fang

高等教育研究 - Journal of Higher Education, 2012, Issue 05, pp.51-55

ISSN: 1000-4203

Toàn văn sẵn có

6
辩论与和解的交融——对我国诉讼上和解制度建构的相关思考 - The Integration of Adversary System and Mediation System --Consider of mediation in the litigation in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

辩论与和解的交融——对我国诉讼上和解制度建构的相关思考 - The Integration of Adversary System and Mediation System --Consider of mediation in the litigation in China

张弘 ; ZHANG Hong

河北法学 - Hebei Law Science, 2011, Vol.29(4), pp.139-143

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

7
困境与抉择:中国刑事诉讼发展路径探讨 - Predicament and Choice:Discussion of the Development Path of China's Criminal Procedure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

困境与抉择:中国刑事诉讼发展路径探讨 - Predicament and Choice:Discussion of the Development Path of China's Criminal Procedure

郭天武 ; GUO Tianwu

重庆大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University(Social Sciences Edition), 2012, Vol.18(05), pp.115-122

ISSN: 1008-5831

Toàn văn sẵn có

8
仲裁抑或诉讼?——国际商事仲裁平行程序及其解决机制 - Arbitration or Litigation?——Problems of parallel proceedings and the solution in international arbitration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

仲裁抑或诉讼?——国际商事仲裁平行程序及其解决机制 - Arbitration or Litigation?——Problems of parallel proceedings and the solution in international arbitration

高薇 ; GAO Wei

河北法学 - Hebei Law Science, 2011, Vol.29(5), pp.84-92

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

9
论行政诉讼禁止判决之建构 - Construction of Administrative Proceedings Prohibits Judgment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论行政诉讼禁止判决之建构 - Construction of Administrative Proceedings Prohibits Judgment

刘玉龙 ; LIU Yu-long

湖南警察学院学报 - Journal of Huan Public Security College, 2013, Issue 02, pp.59-64

ISSN: 2095-1140

Toàn văn sẵn có

10
项目教学法在临床实习教学中应用 - Application of Proceeding Teaching Method in Clinical Practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

项目教学法在临床实习教学中应用 - Application of Proceeding Teaching Method in Clinical Practice

成颖 ; 任晓勇 ; CHENG Ying,REN Xiao-yong

西北医学教育 - Northwest Medical Education, 2012, Vol.20(01), pp.168-170

ISSN: 1006-2769

Toàn văn sẵn có

11
论公法视野下行政诉讼与宪政的良性互动 - Positive Interaction between Administrative Proceeding and the Constitutional Government from the Perspective of Public Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论公法视野下行政诉讼与宪政的良性互动 - Positive Interaction between Administrative Proceeding and the Constitutional Government from the Perspective of Public Law

李卫刚 ; 姚国建 ; 李毅 ; LI Wei-gang, YAO Guo-jian, LI Yi

宁夏社会科学 - Social Sciences In Ningxia, 2011, Issue 1, pp.20-23

ISSN: 1002-0292

Toàn văn sẵn có

12
审计处理、审计整改与财政收支违规行为 - Audit Proceeding,Audit Rectification and Public Financial Revenue and Expenditure Violations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

审计处理、审计整改与财政收支违规行为 - Audit Proceeding,Audit Rectification and Public Financial Revenue and Expenditure Violations

黄溶冰 ; HUANG Rongbing

财经理论与实践 - The Theory and Practice of Finance and Economics, 2017, Vol.38(02), pp.81-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-7217

Toàn văn sẵn có

13
国际法庭在《海洋法公约》争端解决程序中的剩余强制管辖权——兼论对解决我国南海问题的启示 - The International Tribunal' s Remaining Compulsory Jurisdiction in the Dispute Settlement Procedures of UNCLOS: Along with Its Inspiration on Settlement of South China Sea Disputes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国际法庭在《海洋法公约》争端解决程序中的剩余强制管辖权——兼论对解决我国南海问题的启示 - The International Tribunal' s Remaining Compulsory Jurisdiction in the Dispute Settlement Procedures of UNCLOS: Along with Its Inspiration on Settlement of South China Sea Disputes

李文杰 ; LI Wen-jie

海南大学学报:人文社会科学版 - Humanities & Social Sciences Journal of Hainan University, 2016, Vol.34(02), pp.11-18

ISSN: 1004-1710

Toàn văn sẵn có

14
身体与身份:家暴受害者在离婚诉讼中的法律困境 - Physical Right and Marital Status:Victims of Domestic Violence in Divorce Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

身体与身份:家暴受害者在离婚诉讼中的法律困境 - Physical Right and Marital Status:Victims of Domestic Violence in Divorce Proceedings

邓丽 ; DENG Li

妇女研究论丛 - Collection of Women's Studies, 2017, Issue 06, pp.106-115

ISSN: 1004-2563

Toàn văn sẵn có

15
论龙江地域文化的历史演进 - On the Historical Evolution of Heilongjiang Regional Culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论龙江地域文化的历史演进 - On the Historical Evolution of Heilongjiang Regional Culture

郭振 ; 王钰 ; 李世鹏 ; Guo Zhen, Wang Yu, Li Shipeng

学术交流 - Academic Exchange, 2011, Issue 12, pp.153-156

ISSN: 1000-8284

Toàn văn sẵn có

16
论诉讼程序与督促程序的两线并行模式 - The Two-line Pattern on the Transformation from Common Procedure to Supervisory Proceeding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论诉讼程序与督促程序的两线并行模式 - The Two-line Pattern on the Transformation from Common Procedure to Supervisory Proceeding

欧元捷 ; OU Yuanjie

法学论坛 - Legal Forum, 2016, Vol.31(02), pp.45-51

ISSN: 1009-8003

Toàn văn sẵn có

17
诉讼外消费者债务清理制度研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

诉讼外消费者债务清理制度研究

卜璐

法律科学:西北政法学院学报 - Science of Law, 2014, Issue 01, pp.109-118

ISSN: 1674-5205

Toàn văn sẵn có

18
国际刑事法院审判程序被害人参与机制探析——以检察官诉卢班加案为例 - A Study on the System of the Crime Victims Participation in the Trial Proceedings of International Criminal Court: With the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Case as an Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国际刑事法院审判程序被害人参与机制探析——以检察官诉卢班加案为例 - A Study on the System of the Crime Victims Participation in the Trial Proceedings of International Criminal Court: With the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Case as an Example

曲涛 ; 王小会 ; QU Tao, WANG Xiao-hui2

海南大学学报:人文社会科学版 - Humanities & Social Sciences Journal of Hainan University, 2013, Vol.31(02), pp.76-82

ISSN: 1004-1710

Toàn văn sẵn có

19
仲裁程序中船舶保全制度的适用 - Application and Censorship on Preservation of Ships under Arbitration Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

仲裁程序中船舶保全制度的适用 - Application and Censorship on Preservation of Ships under Arbitration Proceedings

李婉 ; 李天生 ; LI Wan,LI Tian-sheng

河北法学 - Hebei Law Science, 2015, Vol.33(04), pp.151-158

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

20
论人民陪审员制度的设计与功能实现 - System Design and Function Realization of Chinese People's Assessor System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论人民陪审员制度的设计与功能实现 - System Design and Function Realization of Chinese People's Assessor System

苏明月 ; SU Ming-yue

北京师范大学学报:社会科学版 - Journal of Beijing Normal University(Social Science Edition), 2013, Issue 02, pp.101-107

ISSN: 1002-0209

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2007  (16)
 3. 2008đến2009  (14)
 4. 2010đến2012  (18)
 5. Sau 2012  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 胡振玲
 2. HUANG Rongbing
 3. 何其生
 4. 张弘
 5. XIONG Dasheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...