skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Communication Networks xóa Tác giả/ người sáng tác: van Lamsweerde, Axel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Goal-Oriented Design of Domain Control Panels
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal-Oriented Design of Domain Control Panels

Ponsard, Christophe ; Balych, Nadiya ; Massonet, Philippe ; Vanderdonckt, Jean ; van Lamsweerde, Axel

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems: 12th International Workshop, DSVIS 2005, Newcastle upon Tyne, UK, July 13-15, 2005. Revised Papers, pp.249-260

ISBN: 9783540341451 ; ISBN: 3540341455 ; DOI: 10.1007/11752707_21

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...