skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: van Duinen, Jared xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bodyline, the British World and the Evolution of an Australian National Identity

van Duinen, Jared

The International Journal of the History of Sport, 22 January 2015, Vol.32(2), pp.250-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.952722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duinen, Jared
  2. Van Duinen, Jared
  3. Van Duinen, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...