skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Adult xóa Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: de Vries, Esther xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutaneous melanoma attributable to solar radiation in Cali, Colombia

De Vries, Esther ; Amador, Julio R ; Rincon, Carlos Javier ; Uribe, Claudia ; Parkin, Donald Maxwell

International Journal of Cancer, 01 May 2017, Vol.140(9), pp.2070-2074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.30638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Years of life lost as a measure of cancer burden in Colombia, 1997-2012

Vries, Esther de ; Meneses, María Ximena ; Piñeros, Marion

Biomédica, 01 December 2016, Vol.36(4), pp.547-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-4157 ; DOI: 10.7705/biomedica.v36i4.3207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Vries, Esther
  2. de Vries, E.
  3. Parkin, Donald Maxwell
  4. Rincon, CJ
  5. Pineros, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...