skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zyman Sergio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The end of advertising as we know it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of advertising as we know it

Zyman Sergio.; Brott Armin A

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2002. - (659.1 ZYM 2002) - ISBN0471225819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zyman Sergio
  2. Brott Armin A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...