skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Zwi, Karen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories from unaccompanied children in immigration detention: A composite account

Zwi, Karen ; Mares, Sarah

Journal of Paediatrics and Child Health, July 2015, Vol.51(7), pp.658-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.12953

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sadness and fear: The experiences of children and families in remote Australian immigration detention

Mares, Sarah ; Zwi, Karen

Journal of Paediatrics and Child Health, July 2015, Vol.51(7), pp.663-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.12954

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspective: ‘The forgotten children: National inquiry into children in immigration detention (2014)’

Paxton, Georgia ; Tosif, Shidan ; Graham, Hamish ; Smith, Andrea ; Reveley, Colette ; Standish, Jane ; Mccloskey, Kate ; Ferguson, Grant ; Isaacs, David ; Gunasekera, Hasantha ; Marais, Ben ; Britton, Philip ; Khatami, Ameneh ; Zwi, Karen ; Raman, Shanti ; Elliott, Elizabeth ; Levitt, David ; Francis, Joshua ; Bauert, Paul ; Morris, Peter ; Whybourne, Annie ; Cherian, Sarah ; Mutch, Raewyn ; Forbes, David ; Rutherford, David ; Packer, Suzanne

Journal of Paediatrics and Child Health, April 2015, Vol.51(4), pp.365-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.12873

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zwi, Karen
  2. Mares, Sarah
  3. Rutherford, David
  4. Graham, Hamish
  5. Britton, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...