skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electric Solid State Devices Not Otherwise Provided FOR xóa Tác giả/ người sáng tác: Zubkov Vladimir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method to increase tensile stress of silicon nitride films using a post PECVD deposition UV cure

Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Xia LI-Qun ; Shek Mei-Yee ; Lee Jia ; Zubkov Vladimir ; Huang Tzu-Fang ; Wang Rongping ; Roflox Isabelita ; M'Saad Hi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD TO INCREASE TENSILE STRESS OF SILICON NITRIDE FILMS USING A POST PECVD DEPOSITION UV CURE

Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Xia LI-Qun ; Shek Mei-Yee ; Lee Jia ; Zubkov Vladimir ; Huang Tzu-Fang ; Wang Rongping ; Roflox Isabelita ; M'Saad Hi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method to increase tensile stress of silicon nitride films using a post PECVD deposition UV cure

Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Xia LI-Qun ; Shek Mei-Yee ; Lee Jia ; Zubkov Vladimir ; Huang Tzu-Fang ; Wang Rongping ; Roflox Isabelita ; M'Saad Hi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method to increase silicon nitride film tensile stress using post PECVD deposition and UV processing

Huang Tzu Fang ; Xia Liqun ; Wang Rongping ; Lee Jia ; Roflox Isabelita ; Mossaad Hi ; Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Zubkov Vladimir ; Shek Mei Yee

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD TO INCREASE TENSILE STRESS OF SILICON NITRIDE FILMS BY USING A POST PECVE DEPOSITION UV CURE

Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Xia LI Qun ; Shek Mei Yee ; Lee Jia ; Zubkov Vladimir ; Huang Tzu Fang ; Wang Rongping ; Roflox Isabelita ; M'Saad Hi

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD TO INCREASE TENSILE STRESS OF SILICON NITRIDE FILMS BY USING A POST PECVE DEPOSITION UV CURE

Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Xia LI Qun ; Shek Mei Yee ; Lee Jia ; Zubkov Vladimir ; Huang Tzu Fang ; Wang Rongping ; Roflox Isabelita ; M'Saad Hi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method to increase tensile stress of silicon nitride films using a post PECVD deposition UV cure

Balseanu Mihaela ; Cox Michael S ; Xia LI-Qun ; Shek Mei-Yee ; Lee Jia ; Zubkov Vladimir ; Huang Tzu-Fang ; Wang Rongping ; Roflox Isabelita ; M'Saad Hi

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...