skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Inorganica Chimica Acta xóa Tác giả/ người sáng tác: Zubieta, J.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five-co-ordinate rhenium thiolato-complexes: the preparations and structures of [ReO(SPh) 4] −, [Re(SPh) 3(MeCN)(PPh 3)] and [Re(NPPh 3)(SPh) 4]

Dilworth, Jonathan R ; Neaves, Bryan D ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon A

Inorganica Chimica Acta, 1982, Vol.65, pp.L223-L224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)93554-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The preparation and structure of [Me 4N] [ReS(SCH 2CH 2S) 2], a monomeric Re(V) dithiolate-complex with a terminal sulphido-ligand

Blower, Philip J ; Dilworth, Jonathan R ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon A

Inorganica Chimica Acta, 1982, Vol.65, pp.L225-L226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)93555-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Neaves, Bryan D  (1)
 2. Neaves, B.D.  (1)
 3. Blower, P.J.  (1)
 4. Blower, Philip J  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zubieta, J.A.
 2. Dilworth, Jonathan R
 3. Hutchinson, J.P.
 4. Hutchinson, John P
 5. Zubieta, Jon A

theo chủ đề:

 1. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...