skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zowghi, Didar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Priority-Based Negotiations Approach for Handling Inconsistencies in Multi-Perspective Software Requirements

MU, Kedian ; JIN, Zhi ; ZOWGHI, Didar

Journal of Systems Science and Complexity, 2008, Vol.21(4), pp.574-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-6124 ; E-ISSN: 1559-7067 ; DOI: 10.1007/s11424-008-9136-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RE challenges in multi-site software development organisations

Damian, Daniela ; Zowghi, Didar

Requirements Engineering, 2003, Vol.8(3), pp.149-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-003-0173-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. ZOWGHI, Didar
  2. Damian, Daniela
  3. Jin, Z.
  4. JIN, Zhi
  5. Kedian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...