skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Su, Kuo-Lan xóa Tác giả/ người sáng tác: Zou, Jie-Tong xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A* search algorithm applied to a Chinese chess game

Su, Kuo-Lan ; Chung, Cheng-Yun ; Zou, Jie-Tong ; Hsu, Te-Yi

Artificial Life and Robotics, 2011, Vol.16(2), pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-011-0882-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zou, Jie-Tong
  2. Hsu, Te-Yi
  3. Su, Kuo-Lan
  4. Chung, Cheng-Yun
  5. Hsu, T.-Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...